روزگار نو
 
 
 

ب) مقررات اجرایی نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل:

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

در اجرای مفاد ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح و به منظور اجرای مفاد آیین نامه طرح طبقه بندی در کلیه دستگاههای مشمول ، کمیته ای تحت عنوان «کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل» با ترکیب پیش بینی شده در ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تشکیل گردید. وظایف محوله به این کمیته علاوه بر وظایفی که در ماده 21 پیش بینی گردیده ، همان وظایفی است که در بخشنامه شماره 1815/ق مورخ 13/6/1369 سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشبینی شده است. سازمان مذکور در صورت ضرورت نسبت به معرفی نمایندگان خود در کمیته های مذکور اقدام می نماید. کمیته های دستگاههای مشمول این      آیین نامه که دارای واحدهای استانی می باشند در صورت لزوم می توانند وظایف مربوط به اجرای آن را به کمیته های فرعی تفویض نمایند. در هر حال مسئولیت صحت و سقم تصمیمات متخذه به عهده کمیته اصلی خواهد بود.

 اعضاء کمیته

مرکب از معاون اداری و مالی یا عناوین مشابه ، مدیرکل امور اداری یا کارگزینی یا عناوین   مشابه ، مدیرکل بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و یک نفر کارشناس طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ، مدیر واحد مربوط حسب مورد می باشد.

 ویژگیهای کمیته ها

1- مراقبت و نظارت در اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی.

2- هماهنگی و وحدت رویه در خصوص اجرای وظایف محوله.

3- سیاست عدم تمرکز و جلوگیری از تراکم امور.

 4- تسریع در انجام امور کارهای محوله ( به خصوص امور پرسنلی).

5- تطبیق موارد ارجاعی با قوانین و مقررات مربوط.

 وظایف مهم کمیته

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه در خصوص اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات مورد عمل.

- تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل وتبصره های آن و تعیین گروه مستخدمین در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای مربوط به استناد جدول شرایط احراز تحصیلی و تجربی و رعایت کامل مفاد ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی.

- نظارت و کنترل مدارک ارایه شده به کمیته و ارسالی از سایر واحدهای تابعه.

- تشخیص تجربه (مربوط ، مشابه ، غیرمربوط) بر اساس مفاد ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح   طبقه بندی مشاغل و همچنین احتساب سابقه تجربی افرادی که مدرک تحصیلی بالاتر ارائه       می نمایند.

- بررسی مدارک تحصیلی ارسالی و تأیید یا رد آن.

- سایر موارد که حسب مقررات به عهده این کمیته گذاشته شده است.

 تخصیص مستخدمین در طبقات رشته های شغلی

به استناد ماده 5 فصل اول ، تخصیص قرار دادن یک شغل در طبقه شغلی و طبقه شغلی در یکی از گروههای جدول حقوقی موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است. پس از تسجیل شرح رشته های شغلی که مرحله نهایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل است ، می بایست وضعیت کلیه پستها وارزش آنان تعیین گردد بدین منظور پستهای مصوب یا توجه به شرایط شاغل تا سطح گروه 11 عموماً بر اساس شغل مورد تصدی و تجربه و مدرک تحصیلی و رعایت سایر شرایط احراز ، و از گروه 12 به بالا علاوه بر رعایت ضوابط فوق با کسب امتیاز لازم بر اساس طرحهای مربوط انجام می شود. این امر در اجرای ماده 10آیین نامه اجرایی به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل محول گردیده است.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ اسفند۱۳۹۰ساعت 8:12  توسط مجتبي ولي زاده  | 
 
  بالا